1 (about 3lb) Kabocha Squash 日本南瓜1个(约3磅)

1 (about 3lb) Kabocha Squash 日本南瓜1个(约3磅)

C$4.50Price

Product of Mexico, very sweet, $4.5 each (about 3lb)

日本南瓜(吗咪瓜),超级甜,特别新鲜,墨西哥产品,$4.5/个(约3磅)